På måndag den 9:e april förväntas Kommunstyrelsen i Sundsvall fatta beslut om inriktningen för en större omorganisation. Den 16 oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige (KS-2016-00660) att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ansvarsområden (NAVI), enligt de direktiv som återfanns i ordförandeförslag. Vidare beslutades att utredningen skulle behandlas av kommunfullmäktige senast i april 2018 och att den skulle remitteras till de politiska partierna före beslut. Kristdemokraterna Sundsvall har nu efter noga övervägande beslutat sig för att i dagsläget säga nej till alla former av större organisationsförändringar och kommer därför yrka avslag vid kommunstyrelsen på måndag.

  • KD Sundsvall har ställt sig bakom den översyn av kommunens nämndsorganisation som genomförts, vi har också vid tillfällen sett behovet av att organisera verksamheter på annorlunda sätt. Men utifrån den översyn som nu är genomförd, efter samtal inom partiet och med andra partier, efter att tagit del av remissvar och rapporter om kommunens aktuella läge bedömer vi det som en allt för stor risk att gå in i en större omorganisation, säger Liza-Maria Norlin gruppledare för Kristdemokraterna Sundsvall.
  • Sundsvalls kommun står inför en situation med flera stora utmaningar och möjligheter. En alltför stor del av av våra medarbetare är sjukskrivna, elevernas skolresultat visar på vikten av ett kraftfullt och medvetet arbete med kommunens utbildning, missbrukssituationen visar fortfarande på att vi inte lyckas vända en negativ utveckling, barns ökande psykiska ohälsa är oroväckande, kommunens viktigaste verksamheter går med fortsatt med stora underskott, den demografiska utvecklingen med allt fler äldre kräver nya arbetssätt, vi har stora investerings- och renoveringsbehov vad gäller fastigheter, och alla verksamheter börjar nu äntligen ta tag i digitaliseringens möjligheter som också innebär inom en närtid mycket arbete och resurser. Att i det här läget dra igång en omorganisation medför alltför stora risker, säger Liza-Maria Norlin (KD).
  • Vi tror inte det är organisationen som avgör om vi följer fattade beslut eller håller budgetar. Det är inte organisationen i sig som avgör om medborgarna får det stöd de behöver. KD har kritiserat den nya styr- och ledningsmodellen som bland annat använder en pyramid som utgångspunkt, det är inte pyramider som skapar tillit, värde och goda resultat i en organisation. Sundsvalls kommun behöver jobba med organisationskulturen och inte strukturen, säger Liza-Maria Norlin.
  • Det har varit ett bra samtalsklimat mellan samtliga partier där Socialdemokraterna på ett bra sätt tagit ansvar för att vi ska hitta en gemensam väg framåt. Jag har i samtalen uttryckt vår tveksamhet till helheten. När vi nu ska fatta beslut så kommer KD Sundsvall till slutsatsen att vi säger nej, avslutar Liza-Maria Norlin (KD).
Liza-Maria Norlin
Liza-Maria Norlin, gruppledare KD Sundsvall