Politik ska inte styra kulturens innehåll!

Liza-Maria NorlinPressmeddelande Kristdemokraterna Sundsvall
15:e mars 2017

Politik ska inte styra kulturens innehåll!
Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundsvall har tagit fram ett förslag till Kulturpolitisk strategi, beslutet om strategin kommer att tas i kommunfullmäktige. Idag är sista dagen för de politiska partierna att lämna in sina remissvar på ärendet, Kristdemokraterna reagerar starkt.

  • Kristdemokraterna är ett parti som alltid vill vara en hård granskare vad gäller politikens gränser, det är något som gör att vi reagerar starkt på det förslag som presenterats angående en Kulturpolitisk strategi i Sundsvall, säger Liza-Maria Norlin gruppledare (KD).
  • I förslaget till strategi framgår tydligt att man vill vara med och påverka kulturens innehåll. Istället för att skriva att alla barn har rätt att ta del av kultur så väljer man här att säga vilken typ av kultur barn ska ha rätt till ”Alla barn och unga ska få möta gränsöverskridande och normbrytande kultur”. Lämnar vi principen att kulturen ska vara ett fritt skapande då är vi inne på en farlig väg, säger Liza-Maria Norlin (KD).
  • Vi Kristdemokrater menar att kommunens uppgift är att möjliggöra för kulturskapande, kulturutövning och kulturdeltagande. Syftet med detta dokument bör i vår mening vara att öka den sociala sammanhållningen, stimulera människor att ta del av kultur, och skapa egen kultur, samtidigt som vi värnar vårt kulturarv genom att lyfta fram stadens karaktär och historia.
  • Det är dessutom så att strategin visar på okunskap när det gäller normer och normkritik. I dokumentet framstår normer som något dåligt, något som ska utmanas, och normer ska ersättas med normkritik. Normer kommer alltid att finnas, de uppstår i ett sammanhang där människor umgås. Normer fyller dessutom en trygghetsskapande funktion på många sätt, inte minst för barn och ungdomar. Men det som är viktigt är att medvetandegöra oss människor kring normer och att vi alltid måste jobba för att det som anses vara utanför den just nu rådande normen, alltid ska respekteras och värdesättas på samma sätt som normen. Ställer vi norm mot icke-norm då skapar vi snarare konflikt än sammanhållning, säger Liza-Maria Norlin (KD)
  • Blir intressant att läsa de andra partiernas remissvar och vi hoppas det kan bli en bra process framöver för att fortsätta främja och lyfta kulturen i Sundsvall, utan politiska pekpinnar om vad som är bättre eller sämre kultur, säger Liza-Maria Norlin.

Klicka på länken för att läsa hela remissvaret: RemissvarKDKulturpolitiskstrategiKFN-2014-01039